Ủng hộ công nhân viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn

 

 

 Hiến máu nhân đạo

    

 

 

 Ủng hộ đồng bào thiên tai bão lũ miền Tây Bắc