CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY YHV
Hành chính
Kế toán
TQM Quản lý
sản xuất
Sản xuất
MAE
Sản xuất
ATO
Chuẩn bị
sản xuất
Kỹ thuật
sản xuất
Đảm bảo
chất lượng
Hành chính ISO Kế hoạch Công đoạn trước Công đoạn sau Chuẩn bị sản xuất Kỹ thuật Wire Harness
Nhân sự QC Hệ thống   NYS Thiết kế Bảo dưỡng máy Part QA
Kế toán 5S Mua bán     IC    
Giá thành Đào tạo Xuất nhập khẩu          
    Kho nguyên liệu