Alternate Text

Hòm thư tố giác

【Hãy đọc nội dung bên dưới trước khi đưa ra câu hỏi, tố giác】

Hãy thảo luận với chúng tôi nếu như bạn cảm thấy nghi ngờ, hay nghe thấy, nhìn thấy những hành vi cảm thấy trái với quy định công ty và luật pháp

Người nhận thông tin sẽ không gây bất lợi gì cho người có chia sẻ và tuyệt đối tuân thủ việc giữ bí mật, không công khai thông tin mà không có sự cho phép của người đưa ra ý kiến

Giữ bí mật tuyệt đối về thông tin của người đưa tin (người tố giác)

Không gây bất kỳ một bất lợi nào đối với người đưa tin (người tố giác) nếu nội dung tố giác là đúng sự thực..

Alternate Text