Thông báo Covid-19 xưởng Quảng Ninh

I. LINK THÔNG TIN VÙNG DỊCH:  

https://capdodich.yte.gov.vn/map

II. THÔNG BÁO NỘI BỘ LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH COVID-19

26-22

147-21

142-21

 

số 140-21

 

số 81-21

Số 23-21

 

Số 26-21

Số 39-21

Số 41-21

Số 42-21

Số 43-21

Số 44-21

Số 45-21

Số 46-21

Số 50-21

Số 56-21

Số 57-21

Số 58-21

Số 61-21

Số 66-21

Số 68-21

Số 69-21

Số 72-21

Số 73-21