Thông báo Covid-19 xưởng Hải Phòng

Thông báo ngày 11/11/2021

Thông báo ngày 10/11/2021

Thông báo ngày 27/10/2021

Thông báo ngày 16/10/2021

Thông báo ngày 01/10/2021

Thông báo ngày 09/09/2021

Thông báo ngày 31/08/2021

Thông báo ngày 30/08/2021

Thông báo ngày 17/08/2021

Thông báo ngày 05/08/2021

Thông báo ngày 04/08/2021

Thông báo ngày 30/07/2021

Thông báo ngày 24/07/2021

Thông báo ngày 23/07/2021

Thông báo ngày 19/07/2021

Thông báo ngày 02/07/2021

Thông báo ngày 28/06/2021

Thông báo ngày 15/06/2021

Thông báo ngày 09/06/2021

Thông báo ngày 07/06/2021

Thông báo ngày 29/05/2021

Thông báo ngày 31/05/2021

Thông báo ngày 19/05/2021

Thông báo ngày 14/05/2021

Thông báo ngày 12/05/2021

Thông báo ngày 03/05/2021

Thông báo ngày 29/04/2021

Quyết định ngày 26/02/2021

 

Thông báo ngày 19/02/2021

Thông báo ngày 18/02/2021

Quyết định ngày 07/02/2021

Thông báo ngày 05/02/2021

Thông báo ngày 04/02/2021

Thông báo ngày 03/02/2021

Thông báo ngày 01/02/2021

Thông báo ngày 31/01/2021

 

Thông báo ngày 28/01/2021

 

Thông báo ngày 26/01/2021