Thông báo Covid-19 xưởng Hải Phòng

Thông báo ngày 09/06/2021

Thông báo ngày 07/06/2021

Thông báo ngày 29/05/2021

Thông báo ngày 31/05/2021

Thông báo ngày 19/05/2021

Thông báo ngày 14/05/2021

Thông báo ngày 12/05/2021

Thông báo ngày 03/05/2021

Thông báo ngày 29/04/2021

Thông báo ngày 19/02/2021

Thông báo ngày 05/02/2021

Thông báo ngày 03/02/2021

Thông báo ngày 31/01/2021