Kết quả quan trắc môi trường định kỳ xưởng YHV-TB

 Kết quả tháng 6/2023