Kết quả quan trắc môi trường định kỳ xưởng YHV-QN ( Update 03/2024)