Kết quả quan trắc môi trường định kỳ xưởng YHV-QN ( Update 09/2023)