Kết quả quan trắc môi trường định kỳ xưởng YHV-QN

Kết quả tháng 6/2023