Kết quả quan trắc môi trường định kỳ xưởng YHV-HP

  Kết quả tháng 06/2023