Kết quả quan trắc môi trường định kỳ xưởng YHV-HP (Update T9/2023)