Cập nhật danh sách vùng dịch mới nhất

Hải Phòng

 

Thái Bình

(Cập nhật và áp dụng từ 18h, ngày 02/08/2021 )
2021年08月02日の18時から更新し、運用する)

 

 

 

                            QUẢNG NINH

NGÀY UPDATE: 04/08/2021